Xiaomi h? tr? ch?p HDR, n? c??i, quay

Xiaomi Mi 5X  s? h?u trong ng??i là b? camera kép 12MP. ?ây là m?t chi?c Flagship ti?p theo c?a Xiaomi. Ngoài vi?c có cam kép ra thì Xiaomi Mi 5X còn có dung l??ng pin r?t l?n. M?t ?i?m m?nh c?a chi?c ?i?n tho?i Xiaomi Mi 5X ?ó là giá c?a chi?c smartphone này c?c r? và r?t ?ang ?? muaXiaomi Mi 5X thi?t k? gi?ng 7 PlusV? thi?t k?, Xiaomi Mi 5X chính hãng v?i b? cánh kim lo?i nguyên kh?i sang tr?ng và ch?c ch?n k?t h?p 4 Góc làm bo cong m?m m?i. M?t tr??c mát bao g?m camera selfie, loa tho?i và ba phím c?m ?ng ?i?n dung ti?n ích. Còn m?t sau c?a máy thì g?n gi?ng v?i iphone 7 Plus v?i h? th?ng camera kép ??t t?i góc trái phía trên ?i kèm ?èn flash led và 2 d?i ?ng ten ???c thu v? 2 c?nh trên d??i c?a Xiaomi Mi 5X  góp ph?n hoàn thi?n t?t h?n v? thi?t k?. Nh?ng tính n?ng c?m bi?n vân tay ???c b? trí t?i m?t sau ch? không  còn ???c  tích h?p cùng nút home t?i m?t tr??c nh? Mi 5, Mi 5S hay Mi 6 n?a. Xiaomi Mi 5X v?i camera ?n t??ngV?i m?t t?ng th? thi?t k? hoàn thi?n, 1 c?u hình khá ?n ,1 màn hình l?n,= thì hãng ?i?n tho?i Xiaomi còn trang b? cho Mi 5X m?t h? th?ng camera c?c k? ?n t??ng. V?i camera kép 12 ch?m ??i v?i m?t sau và camera selfie 5Mpx. Camera sau trên Mi 5X ?i kèm ?èn flash led tr? sáng trong ?i?u ki?n môi tr??ng thi?u sáng t?t, Ngoài ra 1 c?u hình khá ?n còn s? h?u nhi?u tính n?ng nh? nh?n di?n khuôn m?t, h? tr? ch?p HDR, n? c??i, quay phim Full HD hay ch?p toàn c?nh Panorama C?u hình Xiaomi Mi 5X nhanh, m?nh m??t màXiaomi Mi 5X ???c trang b? con chip Snapdragon 625 có xung nh?p 2.0GHz. Cùng v?i b? nh? RAM 4GB và b? nh? trong l?n t?i 64GB và Mi 5X còn cho kh? n?ng m? r?ng b? nh? qua th? microSD. Các b?n không th? phàn nàn v? b?t k? v?n ?? v? hi?u su?t vì chi?c ?i?n tho?i này ???c hãng Xiamobi trang b? m?t chipset Snapdragon 625 lõi 8 cùng v?i 4GB RAM ?? x? lý ?a tác v?. Tuy nhiên có m?t nh??c ?i?m c?a thi?t b? này là các b?n ch? có th? th??ng th?c các trò ch?i có gi?i h?n th?i gian mà không ?nh h??ng ??n hi?u su?t.Th?i l??ng pin Xiaomi Mi 5X t?t và “dai”?i?n tho?i Xiaomi Mi 5X có m?t viên pin Li-Ion 3.080mAh nh?ng không th? nào tháo r?i ???c. B?i vì do thi?t k? c?a máy là nguyên kh?i. V?i m?t l??ng pin nh? v?y thì ??i v?i nh?ng ai s? d?ng nhi?u. Thì chi?c ?i?n tho?i này s? không ?? dùng trong m?t ngày. Nh?ng b?n ??ng lo l?ng b?i vì may m?n là máy có s? h? tr? s?c nhanh. Ch? sau 30p s?c pin b?n có th? s? d?ng h?n n?a ngày ?i?n tho?i Xiaomi Mi 5X có giá bao nhiêu ???i v?i phiên b?n cao c?p nh?t này các c?a hàng xách tay ?ã nh?p ???c Mi 5X v? v?i m?c giá r?t t?t, Nh?ng v?n có s? chênh l?ch so v?i giá n?i ??a do các chi phí khác ??i lên. Vì v?y m?i m?t c?a hàng s? có m?t m?c giá không gi?ng nhau. Cho nên ?? bi?t chi ti?t ?i?n tho?i Xiaomi Mi 5X có giá bao nhiêu? Các b?n hãy liên h? v?i ??a ch? mua hàng Mua Xiaomi Mi 5X ? ?âu giá r? nh?t th? tr??ng hi?n nay? Xiaomi Mi 5X chính hãng chính là chi?c smartphone ???c yêu thích nh?t trong th?i gian hi?n nay. Do có s? xu?t hi?n khá nhi?u hàng gi? nhái, vì v?y ?? có th? ch?n mua ???c m?t chi?c ?i?n tho?i ch?t l??ng các b?n c?n tìm cho mình m?t ??a ch? uy tín. Hi?n nay trung tâm Maxmobile ?ang bán Xiaomi Mi 5X giá r? nh?t th? tr??ng, Chúng tôi ??m b?o hàng chính hãng, ch?t l??ng, cam k?t hoàn ti?n n?u phát hi?n hàng gi?, nhái.Không nh?ng th? khi các b?n mua Xiaomi Mi 5X t?i Maxmobile b?n còn ???c b?o hành lâu dài lên ??n 12 tháng v?i ch? ?? h?u mãi t?t nh?t th? tr??ng. N?u còn hoài nghi v? ?i?u này, hãy ??n Maxmobile ?? ???c t? v?n k? l??ng và tr?i nghi?m s?n ph?m Xiaomi Mi 5X mi?n phí nhé!