Vroeger met 2,3 miljard ton per jaar groeien.

Vroeger waren er vier kleding seizoenen per jaar, maar nu met fastfashion zijn er meer dan 52. Doordat de trends steeds veranderen en dit isslecht want het kledingstuk wordt voor een bepaalde periode gemaakt.

Na ditperiode wordt deze kledingstuk niet gemaakt dus de consument kan deze niet meerkrijgen. Ook door de snelle trend verandering gaan mensen 3.4 Trend verandering Tegenwoordig hebben we een wegwerpcultuur in de fastfashion industrie.

Dit werd geïntroduceerd 16 jaar geleden in het fast fashionindustrie.We noemen het een wegwerpcultuur omdat deze kledingstukken worden zogemaakt dat ze na een paar keer dat ze gedraagt zijn, kapotgaan en gaan in deprullenbak terecht. Doordat de kleding van de fast fashion industrie zo snelgeproduceerd worden en tegen een lage prijs gemaakt worden.

Het gevolg hiervanis dat na een paar keer dat het kleding is gebruikt, gaat het stuk.Dus dit moetweggegooid worden en nog meer afval die landt in stortplaatsen.3.3 Slecht kwaliteit vankleding In de stad van New York wordt 193000 tonen vankledingstukken en textiel weggegooid en deze is 6% van de vuilnis die wordt weggegooid in de hele stad van New York.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

In 2030 zal tot verwachting de CO2-uitstootmet meer dan 60% groeien en het afval zal met 2,3 miljard ton per jaar groeien.Ook de Europese Unie heeft elk jaar 5.8 miljoen ton textiel afval per jaar. Terwijlde Amerikanen per jaar ongeveer 15% van hun ongewenste kleding doneren of recyclerenen cijfers tonen dat een groot deel van deze ongewenste kleding in eenstortplaats over de hele wereld komen te liggen. De textielindustrie neemt intotaal 5% in beslag van de stortplaatsen over de hele wereld.

Het is heelduidelijk dat de verzameling van deze afvalstoffen schadelijk is voor onzemilieu, maar het is niet de enige probleem die de fast fashion industriecreëert voor het milieu. Gedurende elke productieproces maakt detextielindustrie milieuschade voor elke ecosysteem. Uitstoot van broeikasgassenin de lucht is een van deze schadelijke effecten.  Het ongereguleerdeverbranding van fast fashion kleding is een ramp voor ons planeet.

Per jaarwordt er 12.8 ton weg gegooidfast fashion kledingstukken gestort instortplaatsenoveral de Verenigde Staten. Dit is vergeleken met een voetbalveldhelemaal gevuld met 4 meter diepte van deze kleren. Het meeste van de kledingdie wordt weg gegooid in stortplaatsen is gemaakt van synthetische of non-organischematerialen en daardoor kan het niet makkelijk worden afgebroken. Ook wordenkledingstukken van polyester gemaakt  door middel van olie en plastic. Om ditpolyester te maken worden er minimaal 70 vaten gebruikt. De olieproductie omdeze kledingstukken van polyester te maken heeft ook schade voor het milieu.

 Een deelhiervan heeft te maken met de prevalentie van katoen in de wegwerpmodeindustrie, omdat katoen een van de dorstigste gewassen ter wereld is.Volgens ecowatch.com kan het meer dan 5000 gallons water kosten om een??T-shirt en een spijkerbroek te maken.

Katoen vertegenwoordigt bijna de helftvan de totale vezel die wordt gebruikt om kleding te maken. Meer dan 90% vandat katoen is nu genetisch gemodificeerd, met behulp van vaste hoeveelhedenwater en chemicaliën. Katoenproductie is nu verantwoordelijk voor 18% van hetwereldwijde gebruik van pesticiden en 25% van het totale gebruik vaninsecticiden.Volgens sommige schattingen is de kledingindustrie detweede na de olie-industrie als vervuiler. Tussen de koolstofemissies alsgevolg van de productie van zoveel kleding en de vervuiling door kleurstoffenen chemicaliën die worden gebruikt voor synthetische stoffen, is fast fashionalles behalve groen. Door de stijging van consumptie moeten derdewereldlanden meerkleren maken elke seizoen. De VS importeren meer dan 1 biljoen kledingstukkenvan China alleen en ook is de consumptie van textiel in Groot-Brittannië gestegenmet 37% van 2001 tot en met 2005.

Door de stijgingen in het kopen van goedkopekledingstukken komt dit met nadelen voor onze milieu en onze planeet.Volgens de auteurvan “Where does discarded clothing go?” Elizabeth Cline Amerikanen kopen nu vijfkeer meer kleren vergeleken met de jaar 1980.3.

2 Schadelijk voor het planeeten milieu   Debank en de winkels die in de lagere verdiepingen waren hebben meteen hun deurendicht toen ze zagen dat het gebouw scheuren hadt in de muren.De dag voor hetongeluk had de eigenaar van het gebouw de waarschuwingen genegeerd dat erscheuren waren in de muren van het gebouw en dat hetonmiddellijk gesloten moest worden.De volgende waren de werknemers bevolen datze moesten komen werken,maar toen stortte het gebouw in de ochtend tijdens despitsuren.Er waren vier redenen voor de instorting van het gebouw,het gebouw aantastte integriteit want het was gebouwd opeen vijver die was gevuld.Een ander reden voor dit ongeluk was dat ze nog 3verdiepingen hadden gezet op gebouw die niet stonden op de vergunning en ookwas gebouw eigenlijk voor commerciële gebruik,maar zehadden het voor industriële doelen gebruikt.De laatste reden hiervoor was de zegebruikten materiaal van slecht kwaliteit om deze gebouw te bouwen en dit hadgeleid tot een verergering van de overbelasting van de bouwconstructie dat waseen gevold van trillingen gemaakt door degeneratoren.Gedurende jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurt die heeftte maken met de slechtewerkomstandigheden van deze”sweatshops” die kledingmaken voor de fast fashion industrie.Fast fashion branches hebben 75 millioenmensen over de hele wereld die ons goedkope kleding maken.

Van deze mensen zijn80% vrouwen tussen de leeftijd van 18 tot en met 24. Het duurt hen tientallenkeer meer om net zoveel te verdienen als de eigenaar van de  fast fashion branche in zijn lunchpauze. Demeeste van hen verdienen minder dan 3 dollars per dag. Deze  goedkope kleding wordt gemaakt doorminderjarige werknemers die in de industrie beginnen te werken met 14 jaar enwerken lange werktijden met een lage loon. Naast dit moeten ze ook dragen metseksuele intimidatie. Werknemers in deze industrie werken onder slechteomstandigheden. In het jaar 2013 viel een gebouw van vijf verdiepingen waar erkleding werd gemaakt voor fast fashion branches de RanaPlaza.

Deze ongeluk kostehet leven van 1134 mensen en nog 2500 andere mensen raakten gewond. Inde geschiedeniswordt dit beschouwt als de dodelijkste kledingstuk fabriek ongeval en ook dedodelijkste toevallige structurele mislukking van onze moderne menselijkegeschiedenis.In het gebouw waren er kledingfabrieken,een bankandere winkels enappartementen.3.

1 Deslechte werkomstandigheden en arbeidsuitbuiting van werknemers De bekendste fast fashion brancheszijn Zara, H&M, Primark, Forever 21, Topshop. De industrie van fast fashion groeit per jaar met 4,78%en het heeft een waarde van verkoop van 1.4 trillioen dollars in 2017, maarnaast deze groei per jaar en het genereren van geld heeft fast fashion ook eennadelige kant. 1.

  Watzijn de nadelen van fast fashion?   De mode-industrie omvat retailers, multinationals, productiehuizen, uitgevers en meer. Al deze bedrijven bieden zaken naar meer traditioneel geaccepteerde gebieden zoals wetgeving, financiën en technologie. De kledingindustrie draagt ??veel bij aan de wereldeconomie. De modewinkels kopen hun aandelen in de modefabriek; de retailers zetten hun verkoopopbrengsten in de bank; de accountants en advocaten zijn in dienst van de banken en de detailhandelaren om hun fondsen te beheren; de lijst gaat maar door, en de keten ook.·         Bijdragen aan de wereldeconomieDe fast fashion industreie heeft 40 millioen mensen een baan voorzien. In veel gevallen zijn dit mensen in derdewereldlanden die het heel slecht hebben en nu een baan kunnen krijgen om geld te genereren. ·         Het creërt banen2.3 Voordelen voor deeconomie: