Teorin mental funktion. (Grawe, 2007) Kongruens är en

Teorin som kommer att användas i detta arbete är
konsistensteorin av människans mentala funktion som är utvecklad av Klaus
Grawe. Valet av denna teori gjordes utgående från det faktum att människans
beteende på sociala medier centreras kring psykologiska behov. Personer
publicerar bilder på sig själva i hopp om att få positiva kommentarer från sina
följare, som i sin tur leder till välmående. Konsistensteorin beskriver hur
människan uppfyller de fyra grundläggande psykologiska behoven: kontroll,
bundenhet, nöje och självkänsla. Detta genom undvikande och närmande
motivationsscheman. Individen strävar efter “konsistens” på en neural
nivå som hänger samman med kongruensen mellan vår uppfattning om verkligheten
och tillfredsställelsen av våra behov. (Garwe, 2007) (Figur 1 Consistency
Theoretical Model, 2018)

 

Grawe beskriver konsistens som “kompatibiliteten hos
många samtidigt transpirerande mentala processer” (Grawe, 2007), och är en
systemisk efterfrågan på en neural nivå för harmoniskt neuralt flöde. “När
förhållandet mellan intrapsykiska processer och tillstånd är harmoniska finns
det ett tillstånd av konsistens.” (Grawe, 2007) Den mänskliga mentala proceduren
strävar efter att undvika inkonsekvens och utvecklar olika mekanismer för att
flytta från ett inkonsekvent tillstånd till ett mera harmoniskt tillstånd.
(Grawe, 2007)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You Only $13.90/page!


order now

 

Konsekvensreglering är huvudsakligen omedveten och stiger
endast till medveten medvetenhet under exceptionella omständigheter. De
mekanismer människor använder för att undvika eller korrigera starka
inkonsekvensviljor är kända som försvarsmekanismer eller hanteringsstrategier.
Grawe menar med detta att konsistens är en grundläggande princip för mental
funktion. (Grawe, 2007)

Kongruens är en
konstruktion som uttrycks under konsistensuppbyggnaden och är harmonisk eller
kompatibilitet mellan motivationsmål och verkliga perceptioner av verkligheten.
Med andra ord, hur människan uppfattar sin interaktion med omgivningen
korrelerar till en viss del med våra motivationsmål och graden av
överenskommelse, är graden av kongruens. (Grawe, 2007)  Grawe anser att individen alltid
försöker tillfredsställa sina egna psykologiska behov och de mest centrala
behoven är att uppleva nöje och undvika smärta. Grawe menar att individen gör
detta för att förbättra och skydda självkänslan, trygga nära relationer och
intimitet med andra samt att känna sig i kontroll och välorienterad. För att
uppfylla dessa behov uppför människan sig på ett visst sätt. Dock om en individ
blir angripen när hen försöker uppfylla sina grundläggande psykologiska behov,
kommer hen att börja skydda sig. Detta har enligt Grawe som följd att hen
börjar undvika skadliga och negativa erfarenheter och missnöje. (Grawe, 2007)

 

Grawe uppfattar att individens mentala aktivitet och mönster
av psykisk funktion regleras av beteendemål som sköter behoven av
tillfredsställelse, så kallade tillvägagångssätt och beteende mot uppväxt av
smärtsamma känslor och erfarenheter, som kallas undvikande mål. Grawe, 2007)”Kärnkonstruktioner av överensstämmelse är nyckeln till
förståelse för utveckling och underhåll av både normala och patologiska mentala
processer.” (Grawe, 2007) Med detta menar Grawe att dessa behov bara kan tillfredsställas
genom en mental process som kallas konsistensreglering genom att utveckla, från
barndomen, motivationsschematan och mål för tillvägagångssätt eller undvikande
(Grawe, 2007). Ett motivationsschemata är enligt Grawe någonting människor
har utvecklat för att tillfredsställa och skydda grundläggande behov. Det finns
många olika schematan men de kan i stor omfattning delas in i två klasser:
tillvägagångsschemata och undvikande schemata. Om någon växer upp i en miljö
där behov har uppnåtts, särskilt under de första levnadsåren, är det troligt
att metoder för att interagera med miljön kommer att utvecklas hos individen. (Grawe,
2007)I en tydlig kontrast
kan vara en människa som ständigt kränks och hotas som sedan sannolikt
utvecklar undvikandesschematan för att samspela med miljön. Denna individ
kommer enlig Grawe att uppträda på ett mer osäkert, oroligt och undvikande sätt
än den person som upplevde en säkrare och givande utveckling. (Grawe, 2007) 1.1   
Konsistensteorin
i samband med forskningenSom tidigare nämnts
anser Grawe att människan har fyra grundläggande psykologiska behov:
kontroll, bundenhet, nöje och självkänsla. (Garwe, 2007) Skribenten anser att
dessa behov kommer att kunna märkas under undersökningens gång. Beroende på
aktivisternas användning av hashtaggar och texter, kommer skribenten att kunna
placera vilka behov de försöker få uppfyllda. Uppenbart är att aktivisterna
vill väcka känslor bland sina följare med hjälp av deras erfarenheter och
tankar, och ett av målen med detta är att uppnå nöje och ökad självkänsla hos
sig själva. (Dalessandro, 2018) Grawe anser som sagt att individen eftersträvar konsistens
som hänger samman med kongruensen mellan vår uppfattning om verkligheten och
tillfredsställelsen av våra behov. (Garwe, 2007) Detta kopplar skribenten
samman med aktivisternas och följarnas uppförande på Instagram och som närmare
kommer att studeras. Skribenten tror att hypotesen som fastslagits kommer att
besvaras då undersökningen är i gång.

Aktivisterna på Instagram följer Grawes modell då de väljer
att publicera bilder och texter om deras kropp och åsikter för att ha kontroll.
Behovet av bundenhet syns också tydligt då aktivisterna eftersträvar förståelse
och komplimanger från deras följare. Detta formas som helhet i människan
grundbehov att känna sig trygg och är vad aktivisterna också hoppas på då de
viker ut sina kroppar, känslor och åsikter sig på sociala media. (Youtube,
2018) Efter vidare undersökning kommer skribenten att kunna dra flera
paralleller till Grawe´s teori och sammanställa resultatet i korrelation till
konsistensteorin.