Teorin mental funktion. (Grawe, 2007) Kongruens är en

Teorin som kommer att användas i detta arbete ärkonsistensteorin av människans mentala funktion som är utvecklad av KlausGrawe. Valet av denna teori gjordes utgående från det faktum att människansbeteende på sociala medier centreras kring psykologiska behov. Personerpublicerar bilder på sig själva i hopp om att få positiva kommentarer från sinaföljare, som i sin tur leder till välmående. Konsistensteorin beskriver hurmänniskan uppfyller de fyra grundläggande psykologiska behoven: kontroll,bundenhet, nöje och självkänsla.

Detta genom undvikande och närmandemotivationsscheman. Individen strävar efter “konsistens” på en neuralnivå som hänger samman med kongruensen mellan vår uppfattning om verklighetenoch tillfredsställelsen av våra behov. (Garwe, 2007) (Figur 1 ConsistencyTheoretical Model, 2018) Grawe beskriver konsistens som “kompatibiliteten hosmånga samtidigt transpirerande mentala processer” (Grawe, 2007), och är ensystemisk efterfrågan på en neural nivå för harmoniskt neuralt flöde. “Närförhållandet mellan intrapsykiska processer och tillstånd är harmoniska finnsdet ett tillstånd av konsistens.” (Grawe, 2007) Den mänskliga mentala procedurensträvar efter att undvika inkonsekvens och utvecklar olika mekanismer för attflytta från ett inkonsekvent tillstånd till ett mera harmoniskt tillstånd.(Grawe, 2007) Konsekvensreglering är huvudsakligen omedveten och stigerendast till medveten medvetenhet under exceptionella omständigheter.

Demekanismer människor använder för att undvika eller korrigera starkainkonsekvensviljor är kända som försvarsmekanismer eller hanteringsstrategier.Grawe menar med detta att konsistens är en grundläggande princip för mentalfunktion. (Grawe, 2007) Kongruens är enkonstruktion som uttrycks under konsistensuppbyggnaden och är harmonisk ellerkompatibilitet mellan motivationsmål och verkliga perceptioner av verkligheten.Med andra ord, hur människan uppfattar sin interaktion med omgivningenkorrelerar till en viss del med våra motivationsmål och graden avöverenskommelse, är graden av kongruens. (Grawe, 2007)  Grawe anser att individen alltidförsöker tillfredsställa sina egna psykologiska behov och de mest centralabehoven är att uppleva nöje och undvika smärta.

Grawe menar att individen gördetta för att förbättra och skydda självkänslan, trygga nära relationer ochintimitet med andra samt att känna sig i kontroll och välorienterad. För attuppfylla dessa behov uppför människan sig på ett visst sätt. Dock om en individblir angripen när hen försöker uppfylla sina grundläggande psykologiska behov,kommer hen att börja skydda sig. Detta har enligt Grawe som följd att henbörjar undvika skadliga och negativa erfarenheter och missnöje. (Grawe, 2007) Grawe uppfattar att individens mentala aktivitet och mönsterav psykisk funktion regleras av beteendemål som sköter behoven avtillfredsställelse, så kallade tillvägagångssätt och beteende mot uppväxt avsmärtsamma känslor och erfarenheter, som kallas undvikande mål.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Grawe, 2007)”Kärnkonstruktioner av överensstämmelse är nyckeln tillförståelse för utveckling och underhåll av både normala och patologiska mentalaprocesser.” (Grawe, 2007) Med detta menar Grawe att dessa behov bara kan tillfredsställasgenom en mental process som kallas konsistensreglering genom att utveckla, frånbarndomen, motivationsschematan och mål för tillvägagångssätt eller undvikande(Grawe, 2007). Ett motivationsschemata är enligt Grawe någonting människorhar utvecklat för att tillfredsställa och skydda grundläggande behov. Det finnsmånga olika schematan men de kan i stor omfattning delas in i två klasser:tillvägagångsschemata och undvikande schemata. Om någon växer upp i en miljödär behov har uppnåtts, särskilt under de första levnadsåren, är det troligtatt metoder för att interagera med miljön kommer att utvecklas hos individen. (Grawe,2007)I en tydlig kontrastkan vara en människa som ständigt kränks och hotas som sedan sannoliktutvecklar undvikandesschematan för att samspela med miljön.

Denna individkommer enlig Grawe att uppträda på ett mer osäkert, oroligt och undvikande sättän den person som upplevde en säkrare och givande utveckling. (Grawe, 2007) 1.1   Konsistensteorini samband med forskningenSom tidigare nämntsanser Grawe att människan har fyra grundläggande psykologiska behov:kontroll, bundenhet, nöje och självkänsla. (Garwe, 2007) Skribenten anser attdessa behov kommer att kunna märkas under undersökningens gång. Beroende påaktivisternas användning av hashtaggar och texter, kommer skribenten att kunnaplacera vilka behov de försöker få uppfyllda. Uppenbart är att aktivisternavill väcka känslor bland sina följare med hjälp av deras erfarenheter ochtankar, och ett av målen med detta är att uppnå nöje och ökad självkänsla hossig själva.

(Dalessandro, 2018) Grawe anser som sagt att individen eftersträvar konsistenssom hänger samman med kongruensen mellan vår uppfattning om verkligheten ochtillfredsställelsen av våra behov. (Garwe, 2007) Detta kopplar skribentensamman med aktivisternas och följarnas uppförande på Instagram och som närmarekommer att studeras. Skribenten tror att hypotesen som fastslagits kommer attbesvaras då undersökningen är i gång.

Aktivisterna på Instagram följer Grawes modell då de väljeratt publicera bilder och texter om deras kropp och åsikter för att ha kontroll.Behovet av bundenhet syns också tydligt då aktivisterna eftersträvar förståelseoch komplimanger från deras följare. Detta formas som helhet i människangrundbehov att känna sig trygg och är vad aktivisterna också hoppas på då deviker ut sina kroppar, känslor och åsikter sig på sociala media.

(Youtube,2018) Efter vidare undersökning kommer skribenten att kunna dra fleraparalleller till Grawe´s teori och sammanställa resultatet i korrelation tillkonsistensteorin.