So?uk sa?lar. Bunun en iyi yolu dinlenme ve

So?uk hava ve stresin etkisi ile k?? hastal?klar? da kendinigösteriyor. Özellikle grip, nezle ve so?uk alg?nl??? ki?iyi yata?a dü?ürüp,  ya?am kalitesini dü?ürüyor. So?uk alg?nl???n? hafif ?ekilde atlatmak baz? pratikönlemlerle mümkün olabiliyor. Uzmanlar “So?uk alg?nl???na kar?? al?nabilecekönlemler” i ?öyle s?ral?yor.STESTEN UZAK DURMAKStres ba????kl?k sistemimizi zay?flatt???ndan, özellikleuzak durmam?z gerekenlerin ba??nda geliyor.

OLUMLU DÜ?ÜNMEKOlumlu dü?ünmenin ruh sa?l???na faydalar?n?n yan?ndaba????kl?k sistemini güçlendirmede de güçlü bir etkisi vard?r.BOLCA SU ?ÇMEKÇay, bitki çaylar? ya da sadece s?cak su da s?v? kayb?n?önler ve t?kan?kl?klar? rahatlat?r. Tuzlu yiyecekler, kahve ve çe?itli ?ekerliiçeceklerden uzak durmal?y?z ki vücudumuzda s?v? kayb? olmas?n. TUZLU SU ?LE GARGARA YAPMAKBir bardak s?cak suya bir çay ka???? tuz atarak yapt???m?zgargara da bo?az a?r?s? ve ?i?kinli?i azalt?r.HAVAYI NEMLEND?RMEKSo?uk hava s?cak hava kadar nem tutmaz. Dolay?s? ile kuruburun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z olur ve zatenhasta iseniz bo?az a?r?s? daha da ço?alacakt?r. Hava nemlendiren bir ürünkullanmakta fayda vard?r.

Ya da ?s? kayna??n?n yak?nlar?na çok derin olmayakaselerde b?rak?labilir. Buharla?t?kça oday? nemlendirecektir.D?NLENMEKDinlenmek vücudun ba????kl?k sisteminin kuvvetini yenidentoplamas?n? sa?lar. Bunun en iyi yolu dinlenme ve uykudur.

Geceleri özellikle8-10 saat uyunmal? ve yorucu aktivasyonlardan uzak durulmal?d?r.BUNLARDAN KAÇMAKANT?B?YOT?KLER virüsleri de?il bakteriyel enfeksiyonlar? tedavieder!C V?TAM?N? So?uk alg?nl???n?nilk belirtilerinde, ço?u ki?i C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, so?ukalg?nl??? virüsü üzerinde bir etkisi oldu?una dair çok az kan?t var.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Yüksek dozC vitamini Doktor kontrolünde al?nmal? bu eksikli?i greyfurt, portakal, kivi vemandalina gibi meyvelerden do?al yollarla almal?y?z. TÜTÜN MAMÜLLER?Tütün mamulleri kullanmak ya da duman?na maruz kalmak burnu,bo?az? ve akci?erleri daha da tahri? eder.Mümkün oldu?unca kapal? alanlarda kalmamak hastal???nseyrini olumlu yönde etkiler.

Bol güne? ve temiz hava almak iyi gelecektir.So?uk alg?nl???, ben fazla 7 ila 10 gün içinde tedaviyegerek duyulmadan sadece yukarda ki ipuçlar?na dikkat ederek kendili?indengeçecektir.