Samenvattting https://www.nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html Samenvattting 2 Werknemers hebben een natuurlijke

Samenvattting1Flinke personeelstekorten verwacht in techniek, zorg en onderwijs Werkgeversgaan het erg moeilijk hebben met het vinden van werknemers in het onderwijs ende zorg-, techniek- en ICT-sector. Dat blijkt uit een gepubliceerd rapportop maandag van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van deUniversiteit Maastricht.Voor 87 procent van de vraag naar ICT’ers, vooral op hogere niveaus zoalssoftware- en applicatieontwikkelaars, wordt een knelpunt verwacht. Vinden van basisonderwijsleerkrachten de behoefte aan vervanging van personeel groot is en wordt ergmoeilijk. Bij technischeberoepen gaat het meer om moeilijk te vervullen vacatures. Het aantal afgestudeerdenmet een techniek- of informaticadiploma blijft toe neemt, blijft volgens deonderzoekers een grote knelpunt bestaan.

Dit heeft deels mee te maken dat lang nietalle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jarengemiddeld gezien goed. Voor hbo’ers en wo’ers zijn de verwachtingen in de arbeidsmarkt tot en met2022 het best.

Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek/zorgzijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus erg goed. Over het algemeengeldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau een betere kans in dearbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau. “Opwo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede perspectieven op eenbaan” Voor hbo’ers ligt het percentage op 43 procent.Tot 2022 zal het aantal werkende mensen in Nederland met ongeveer 520.000toenemen. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 % perjaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg, groothandel,specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid verwacht. Het ROAverwacht dat tot 2022 ruim 1,5 miljoen arbeidskrachten vervangen moeten wordendoordat werknemers van beroep wisselen/ stoppen met werken.

De rest van dewerkende mensen hangen samen met een toename van de werkgelegenheid dooreconomische groei. Orginele artikel: https://www.nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html         Samenvattting2Werknemers hebben een natuurlijke neiging om beter te worden’   Werknemers en leidinggevenden moeten stoppen methet houden van beoordelingsgesprekken. Niemand heeft er zin in en het kost ergveel tijd. We moeten medewerkers in plaats daarvan proberen te verbeteren metdoorlopende coaching.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kilian Wawoe maakt de vergelijking tussen chirurgen, piloten endiepzeeduikers. In die sectoren is het normaal dat medewerkers veel met elkaarpraten over hoe de prestaties verbeterd kunnen worden. in tegenstelling tot wat leidinggevenden denken, hebben medewerkers ookbehoefte aan iemand die tegen ze zegt hoe ze beter kunnen presteren, denkt KilianWawoe. Kilian Wawoe baseert zijn conclusies op basis van een eerderwetenschappelijk onderzoek en eigen onderzoek op dewerkvloer.

Zo blijkt dat werknemers en managers erg gefrustreerd raken van hettraditionele beoordelingsgesprek. Ook zouden mannen structureel hogerebeoordelingen krijgen dan vrouwen. Hij deed daarom interviews met ongeveer honderdveertig werknemersen managers in verschillende beroepsgroepen. Verder waren er een paarfocusgroepen met geteld ruim tweehonderd deelnemers.

  “Waar het mijom gaat, is dat we in het totale van wat we nu doen, ons zeventig miljoenuur per jaar kost en waarschijnlijk 1 miljard euro. Dat is een conservatieveschatting. We besteden er dus veel geld aan en we krijgen er niks voorterug.” Waarom wordt het dan wel gebruikt? Volgens Kilian Wawoe wordt ervanwege de belangen van vakbonden en directies niet getornd aan hetbeoordelingsgesprek. “Dat zijn nou net de twee partijen die de CAObespreken.Op basis van teams die beter presteren, heeft Kilian Wawoe een aantallessen voor bedrijven.

Hij raadt werkgevers aan eens goed te kijken naar deverdeling van beoordelingscijfers. Als een groep structureel hoger scoort, kaner soms iets mis zijn met het systeem.  Debelangrijkste en meest concrete tip van Wawoe is een twee-stappen schaal bij debeoordeling van werknemers.

Verder adviseert Kilian Wawoe het prosociaalbelonen. Als je werknemers extra wil gaan belonen, laat het team ditdan zelf bepalen voor wat.  Wawoeverwacht niet dat ondernemingen dit morgen meteen overnemen, maar op termijnverwacht hij dat het beoordelingsgesprek niet meer gebruikt zal worden.Orgineel artikel: https://www.nu.nl/ondernemen/5050892/werknemers-hebben-natuurlijke-neiging-beter-worden.

html             Samenvattting3DeBrexit beter begrijpen? Kan dan naar het uit onzekerheid geboren seksisme vande Britse manIn Europa doen ze zo vrouwelijk, en vrouwelijk, dat wil de Britse man nietzijn.Peterborough heeft een redelijke diverse bevolking, er wonen bijvoorbeeldveel Oost-Europeanen, die er werk vinden in voorraadmagazijnen vaninternetwinkels of op de nabijgelegen akkers. Eénenzestig procent van debevolking stemde er voor Brexit.In ieder land vind je andere regels voor wat mannelijk is, en wat niet. Hoeeen man zich hoort te gedragen, wat hij eet en drinkt, hoeveel fysiek contacthij kan maken met andere mannen.

De keuze voor Brexit was een keuze voor eenbepaalde opvatting van wat mannelijkheid is.Vroeggeboren seksismeDe Engelse mannelijkheid kenmerkt zich door een wantrouwen alles wat van hetEuropese vasteland komt.Dat anti-Europese seksisme onder Britse mannen lijkt zich te vertalen inhun keuze voor Brexit. De mannen stemden over het algemeen verlaten, terwijl deBritse vrouwen met een kleine meerderheid blijven stemden. Het is niet voorniets dat de Brexit onderhandelingen geplaagd worden door het tentoonspreidenvan hypermannelijk gedrag, waarbij borstklopperij en verbeten afstevenen op eendoemscenario wenselijker worden gevonden dan een werkzaam compromis.Orgineel artikel: https://www.vn.nl/brexit-britse-man-seksisme/ Elysa Bugdayci