Moskova’dan konu?an PYD temsilcisinin, “Moskova, Afrin’i Be?ar Esad’a

Moskova’dan PKK’ya takas önerisi iddias?”Afrin’i verin, Türkler girmesin”TSK’n?n Suriye’nin Afrin bölgesindeki “Zeytin Dal?” harekât? bütün h?z?yladevam ederken Rus medyas?ndan konuyla alakal? ilginç iddialar geliyor.

Rusya’n?n RBC haber ajans?, PKK’n?n Suriye uzant?s? olan PYD lideri Salih Müslim’indan??man? Sihanok Dibo’ya dayand?rd??? haberinde, Moskova’n?n Türkiye’ninbölgeye operasyon düzenlemesini engelleme kar??l???nda Kürtlere pazarl??a giri?ti?iiddia edildi.Ajansa konu?an PYD temsilcisinin, “Moskova, Afrin’i Be?ar Esad’a ba?l? Suriyegüçlerine b?rakma kar??l???nda, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin harekâtdüzenlemesini önleme teklifinde bulundu” dedi?i iddia edildi.PYD’nin silahl? kanad? YPG’nin de içinde bulundu?u SDF’nin, “Suriyesorununu çözmeyece?i” gerekçesiyle Rusya’n?n teklifini reddetti?i önesürüldü.Dibo, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye diyalog Kongresine kat?lmak içinbeklediklerini bu süreç içerisinde herhangi bir anla?ma yapmak niyetinde olmad?klar?n?,Soçi’ye gitmeye, Rusya ile sayg?n müzakerelere haz?r olduklar?n? söyledi.Bir ba?ka YPG lideri Sipan Hemo ise PKK’ya yak?n bir internet sitesine verdi?iröportajda, Rusya’n?n kendilerine ihanet etti?ini söylemi?ti.Associated Press ajans? da daha önce ayn? iddiay? gündeme getirmi?, Rusya ilePYD aras?nda takas anla?mas?n?n görü?üldü?ünü gündeme getirmi?ti.

Rusya ad?na kimin PYD’ye bu teklifte bulundu?u ise belirtilmedi.Ankara-Moskova anla?t?RBC haber ajans?n?n D??i?leri Konseyi uzman? Anton Mardasov ise Türkiye ileRusya aras?nda gizli bir anla?ma yap?ld???n?, Suriye’nin nüfuz alanlar?nabölünmesi üzerinde uzla??ya vard?klar?n? ileri sürdü. Mardasov, Suriye ordusuve destek veren güçlerin ba?latt??? ?dlib operasyonunun bu anla?ma ileba?lant?l? oldu?unu ileri sürdü.