Herkes yat??t?r?p rahatlatabilir. Yatmadan önce yumu?ak melodileri çalarak

Herkes arada s?rada kay?p uyku ya?ad?. Ancak, düzenli olarak uykusuzluk kayb? endi?e kayna??d?r ve uykusuzluk belirtisi olabilir. Uykusuzluktan çok fazla ac? çekiyorsan?z, çok çe?itli uyku aparatlar? aras?ndan seçim yapabilirsiniz. Seçebilece?iniz bir seçenek, do?al uyku aparatlar?n? kullanmakt?r. Bu tamamen do?al uyku yard?mc?lar? genellikle otlar?, besinleri veya uyku te?vik etmek için kullan?lan yöntemlerdir. En popüler do?al uyku aparatlar?n?n baz?lar? a?a??dakileri içerir: KediotuBu bitkinin uyku yard?mc?s? olarak kullan?m? yüzy?llar öncesine kadar izlenebilir. ?lginçtir ki, kediotu geleneksel uyku haplar?na benzer ?ekilde çal???r. Beyindeki sakinle?tirici bir nörotransmitter olan GABA düzeylerini art?rarak, kedioterapi uyu?ukluk ve uyku hali uyand?r?r. Yatmadan önce bir saat önce kekik, çay veya kapsül alabilirsin. Bir hafta veya iki düzenli al?mdan sonra tam efektini deneyimleyebilirsiniz.  ???kVücudun maruz kald??? ???k seviyesi farkl? reaksiyonlar üretir. Bir sürü ???k, vücudun uyanmas?n? sa?larken, vücudun bir azalmas? vücudun uyku halini uyand?r?r. Bununla birlikte, maruz kalma seviyesindeki ufak farklar vücudu ?a??rtabilir ve düzensiz uykuya neden olabilir. Örne?in, gün boyunca minimum ayd?nlatma ile içeride kal?rsan?z, vücut gece ve gündüz aras?ndaki kaymay? tan?mayabilir. Daha iyi uyku ?ans?n?z? art?rmak için sabah?n erken saatlerinde veya mahallede dola?arak kendinizi daha fazla ????a maruz b?rak?n. AromaterapiBu terapi ?ekli vücudunuzun baz? koku sinyallerine tepki vermesine dayan?r. Lavanta, papatya ve ylang ylang gibi kokular bedeninizi ve zihninizi sakinle?tirmede iyi çal??maktad?r. Lavanta po?etlerini yast???na koymay? ya da banyo suyuna lavanta ya?? eklemeyi deneyebilirsiniz. Yatmadan önce papatya çay? yudumlamay? da deneyebilirsiniz. Rahatlama teknikleriUykusuzluk veya uykusuzluk s?k s?k hissetti?iniz stres kaynaklanmaktad?r. Yatma zaman?n?zdan önce gev?eme tekniklerini uygulayarak daha iyi bir uyku alma ?ans?n?z? art?rabilirsiniz. Dü?ünmek isteyebilece?iniz baz? yöntemler aras?nda derin nefes alma, görselle?tirme, yoga ve ilerleyici kas gev?etmesi bulunur.   Uyku Dostu DiyetFarkl? g?dalar?n uyku düzeniniz üzerinde çe?itli etkileri vard?r. Kafein ve ?eker bak?m?ndan zengin g?dalar uykunuza zarar verebilirken triptofan ve magnezyum bak?m?ndan zengin g?dalar daha iyi ve daha uzun süre uyuman?zda size yard?mc? olabilir. Süt, hindi, baklagiller, koyu ye?il ve f?st?k gibi besinleri diyetinize dahil etmek, vücudunuzun triptofan ve magnezyum düzeylerini yükseltmek için iyi bir yoldur. MüzikÇal??malara göre, yava? ve yumu?ak müzik, vücudu yat??t?r?p rahatlatabilir. Yatmadan önce yumu?ak melodileri çalarak vücudunuz uyku için haz?rlan?r. Kayaçlardan akan suyun veya ku?lar?n c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l c?v?l g?dalar da iyi seçimlerdir EgzersizDüzenli fiziksel aktivite vücudunuzun endorfin seviyelerini yükseltir. Endorfinler, ayn? zamanda vücudun kendilerini iyi hissedecek hormonlar? olarak da bilinirler, vücudu rahatlat?r ve yat??t?r?rlar. Egzersiz ayn? zamanda kas gerginli?ini ve derin uykuyu te?vik eden stresleri hafifletir. Bununla birlikte, bunun adrenalin düzeylerini art?rabilir ve uykusuzlu?a yol açabilece?inden, yata??na yak?n egzersiz yapmamay? unutmay?n.