Evropska Varstvo okolja in spodbujanje u?inkovite rabe virov

Evropska
komisija je opredelila 11 ciljev, znotraj katerih države ?lanice financirajo
ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju
ciljev:

 

Naložbe iz
sklada ESRR bodo podpirale vse cilje, glavne prednostne naloge tega sklada pa
bodo cilji:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You Only $13.90/page!


order now

1.                 
Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
(spodbujanje infrastrukture in naložb podjetij.)

2.                 
Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij ter pove?anje njihove uporabe in kakovosti (širitev širokopasovnih
storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij, ter krepitev aplikacij IKT za
e-vsebine.)

3.                 
Pove?anje konkuren?nosti malih in srednjih podjetij ter
kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)

4.                 
Podpora prehodu na nizkooglji?no gospodarstvo v vseh
sektorjih

 

Glavne
prednostne naloge za ESS so:

8.         Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti
delovne sile

9.         Spodbujanje socialnega vklju?evanja in
boja proti revš?ini

10.       Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter
vseživljenjsko u?enje

11.       Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti
in u?inkovita javna uprava

 Podpira tudi cilje 1-4.

 

Kohezijski sklad
podpira cilje:

4.     
Podpora prehodu na nizkooglji?no gospodarstvo v vseh
sektorjih

5.     
Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
prepre?evanja in obvladovanja tveganj

6.     
Varstvo okolja in spodbujanje u?inkovite rabe virov

7.     
Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v
klju?nih omrežnih infrastrukturah,

Vklju?no s
ciljem pod številko 11. (Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in
u?inkovita javna uprava) (Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski
skladi).

 

S temi cilji so za
obdobje 2014 – 2020, pri?akovane novosti, ki so:

Ve?ji poudarek
na rezultatih, bolj to?ni in jasnejši cilji za lažje ugotavljanje odgovornosti,
en sklop pravil želijo poenostaviti za vseh pet skladov, uvesti posebne pogoje,
ki morajo s strani držav ?lanic biti izpolnjeni pred dodelitvijo sredstev.
Okrepiti želijo urbane razsežnosti in boj za socialno vklju?enost, ki
predstavlja minimalni znesek ESRR, namenjen za celostne projekte v mestih in
ESS za podporo marginaliziranim skupnostim. Med drugimi novostmi bo tudi
možnost komisije za za?asno prekinitev financiranja za tiste države ?lanice, ki
ne izpolnjujejo gospodarskih pravil Evropske unije (Evropska komisija, Prednostne
naloge za obdobje 2014–2020, 2015).