Cumhurba?kan? morallerinin en üst düzeyde oldu?unu görmek bizleri

Cumhurba?kan?
Recep Tayyip Erdo?an, partisinin genel merkezinde Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar?
Toplant?s?’nda konu?tu.

Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an,
partisinin genel merkezinde Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? Toplant?s?’nda konu?tu.
Zeytin Dal? harekat?n?n yürütüldü Hatay’daki Harekat merkezi ziyareti ile
ilgili bilgi veren Erdo?an’?n konu?mas?n?n sat?r ba?lar? ?öyle: Askerlerimiz ve
sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde oldu?unu görmek bizleri
gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava ?artlar?nda icra edilen operasyonlar?m?zda
en küçük aksakl?k olmad???n? yerinde görmekten ayr?ca memnuniyet duydum. Zeytin
Dal? operasyonu aç?k bir ikaz, fiili bir örnek olmu?tur. Güya bize kar??
y?llard?r haz?rlanm??, 90 santimlik beton kapl? s???naklar? birer birer imha
ederek kararl? ve güvenli bir ?ekilde ilerliyoruz.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

TERÖR ÖRGÜTÜ KIPIRDAYAMAZ HALE GELECEK

Zeytin Dal? operasyonu aç?k
bir ikaz, fiili bir örnek olmu?tur. Güya bize kar?? y?llard?r haz?rlanm??, 90
santimlik beton kapl? s???naklar? birer birer imha ederek kararl? ve güvenli
bir ?ekilde ilerliyoruz. Yak?n bir zamanda terör örgütü adeta k?p?rdayamaz hale
getirilecektir. ?u ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi.

TTB’YE TEPK?:TERÖR?ST SEV?C?LER

Baz? kesimler bunu iyi
duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi.
Bunlar tespit edilenler. Bundan rahats?z olan, sözde Türk Tabipler Birli?i gibi
bir kesim sava?a hay?r diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin
bugüne kadar bar??a evet dediklerini duymad?k. Bunlar bugüne kadar güneydo?uda,
do?uda, vatanda?lar?m ?ehit edildi. ?çeride olan terör uygulay?c?lar?na yönelik
en ufak aç?klama duyduk mu? Duymad?k. Bunlar bu i?in içindeler. Kandil’e kadar
gidip, ondan sonra yazd?klar? kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye
çal??anlar?n teröristlerin kar??s?nda dikildiklerini duymad?k. PYD, YPG, DEA?,
PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapm?? oldu?u taciz hareketlerine kar?? bizim
uluslararas? hukuktan do?an haklar?m?z? hazmedemeyen bu sözde ki?iler veya
dernek kusura bakmas?nlar. Att???m?z ad?m kararl? bir ad?md?r. Biz hak
bildi?imiz yolda sonuna kadar yürüyece?iz. Bundan taviz vermeyece?iz. Bu
beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmad?lar. Bu ülkenin
dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalk?p da bu ülkede ma?dur olan
insanlar acaba, et da??tan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesab?n? sormad?lar.
??te biz bunun hesab?n? soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar
hiçbirinden anlamad?lar. Art?k b?çak kemi?e dayand?. Ay?n 20’sinde ad?m? att?k,
Mehmetlerimizle inand???m?z yolda yürüyoruz. Beklenen gün geldi, çatt?. ?imdi
süreç kararl? bir ?ekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan
ediyorum.

DÜNYAYA ?LAN ED?YORUM…

Buradan tüm dünyaya bir kez
daha ilan ediyorum. Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu sadece ve sadece terör
örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosunda bu harekat? bir
‘istila hareketi’ olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce
istilan?n örneklerini geçmi?te Libya’da aray?n, Ruanda’da, Mali’de aray?n.
Hangi istila hareketini kimler nas?l yapm??, oralarda aray?n. Hiçbir zaman Türk
milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemi?tir. Azeri vekil Seyidov
karde?ime de te?ekkür ediyorum.

HAREKAT KISA SÜRSÜN D?YENLERE YANIT

Birileri ?srarla bize ‘Bu
operasyon k?sa sürsün, s?n?rl? olsun’ diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o
birilerine telefon görü?melerinde özellikle söyledim. E?er biz devlet olarak
sahip oldu?umuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklar?m?zla,
toplar?m?zla, uçaklar?m?zla, helikopterlerimizle önümüze gelen her ?eyi dümdüz
edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük i?tir. Ama biz en az kendi
askerlerimizin emniyeti kadar kar??m?zdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan
çekinmedi?i masum sivillerin can ve mal güvenli?ini de hesaba kat?yoruz. Çünkü
biz Afrin’i i?gale gitmiyoruz, tam tersine oray? terör örgütlerinden
temizleyerek asli sahipleri için ya?anabilir bir yer haline getirmeye
çal???yoruz. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve
mal güvenli?ini de dikkate al?yoruz. El Rai, Cerablus, El Bab’daki 2 bin
kilometrekarelik alan? 100 bin insan?n tekrar evlerine dönerek yerle?melerine
imkan sa?lad?ysak Afrin’de de ayn?s?n? yapaca??z. Biz ülkemizdeki mülteci
karde?lerimizin kendi topraklar?na dönmesini sa?layaca??z. Tekrar topraklar?na
dönebilmelerinin tekrar yollar?n? aç?yoruz.

Bölücü terör örgütü gitti?i
her yerde kan dökerek, insanlar?n mallar?n? ya?malayarak, ?rzlar?na tasallut
ederek gerçek yüzünü ortaya koymu?tur. Hala Türkiye’yi örtülü veya aleni tentik
ve tehditlerle yolundan döndürmeye çal??anlar saflar?n? terör örgütünün yan?
olarak belirlemi? demektir. Afganistan ne kadar sürdü? Yakla??k 20 y?l. Irak,
yakla??k 18 y?l. Libya ne kadar sürdü? Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü?
Bize bu ak?llar? verenler biraz kendileri kullansalar ne olur. Suriye’de di?er
güçlerin yürüttü?ü operasyonlar için bir an önce tamamlans?n ça?r?s?, bu
insanlar ne kadar gülünç der hale getiriyor. ?? Türkiye’ye gelince bu acele
niye? AB, siz PKK’y? terör örgütü ilan etmediniz mi? ?u anda o kadar ak?l
tutulmas? var ki. Bir taraftan YPG, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmeye
ba?lad?lar. Bir taraftan da silahlar onlara ak?t?l?yor. Bu nemenen i?tir.

Biz stratejik ortak
oldu?umuza göre, böyle bir ?eyi bir stratejik ortak nas?l yapar. NATO Genel
Sekreteri, Türkiye kendi hukukunu korumaktad?r diyor. Bundan dolay? te?ekkür
ediyorum.

ABD BA?KANI tRUMP’A ‘B?Z? ELE?T?RMEY?N’ YANITI

En büyük üzüntümüz,
Amerika’n?n bayraklar?yla bu terör örgütleri, bu bölgede ?u anda cirit
at?yorlar. Bunu neyle izah edece?iz? Say?n Ba?kan bize diyor ki ‘Bizi bu kadar
ele?tirmeyin.’ Tamam ama biz stratejik ortak oldu?umuza göre, bir stratejik
ortak, stratejik orta??na böyle bir ?eyi nas?l yapar? Biz Amerika ile beraber
bu i?leri yürütelim istiyoruz. Benim milletim ?unu soruyor: Bu silahlar niçin
geliyor, kime kar?? kullan?lmak üzere geliyor?Amerikan halk? ‘Biz vergileri
bunun için mi veriyoruz, dolarlar?m?z bunun için mi gidiyor?’ diyor. Say?n
Ba?kan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. ?imdi 5 bin t?r oldu. 2 bin
kargo uça?? oldu. Bunlar bizde soru i?aretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre
kar?? mücadelede kendi göbe?imizi kendimiz kesece?iz. Bunun ba?ka izah? yok.
Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçlar? terörle mücadele de?il de, s?n?rlar?
boyunca bir terör koridoru olu?turmak, onun üzerinden kan ve can pazar? kurmak
olanlara cevab?m?z ?udur; Suriye’deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli
sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlar?m?z? sürdürece?iz. Irak
s?n?r?na kadar hiçbir terörist b?rakmayana kadar bu mücadelemizi devam
ettirece?iz.

“K?L?SELER?N?Z?N ÜZER?NE ROKETLER DÜ?SE TEPK?N?Z NE
OLUR?”

Bir zamanlar?n Türkiye’sinde
bu tür afra tafralar i?e yar?yor olabilir. Bugünkü Türkiye bamba?ka vizyon ve
hayalleri olan bir Türkiye’dir. Birlikte yol yürümek istiyorsan?z, o zaman önce
güvenli?imiz, gelece?imiz konusundaki hassasiyetlere sayg? gösterilmesini
isteriz. Bizim kimsenin topra??nda gözümüz olmad??? gibi, kimsenin onuruna,
haysiyetine tecavüz etme niyetimiz de yoktur. Daha önceki gün, bize operasyonun
ne zaman bitirilece?inin soruldu?u gün at?lan roketler Kilis’te tarihi bir
camimize ve sokaklar?m?za dü?tü. Namaz esnas?nda 2 karde?imiz ?ehit oldu. Bat?
bunu görüyor mu? Onlarca vatanda??m?z yaraland?. Bat? bunu görüyor mu?
?anl?urfa’n?n ilçelerine at?lan daha ba?ka roketler var. Buradan bize
operasyonu çabuk tamamlay?n diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki ?ehirlere
bombalar ya?d?r?lsa, ate?ler aç?lsa, roketler at?lsa siz ne yapars?n?z.
Kiliselerinizin üzerine roketler dü?se, dua edenler hayat?n? kaybetse, sizin
tepkiniz ne olur? Ey bat? siz nas?l politika izlerdiniz.

“ÖSO’YA TERÖR?ST D?YENLER, PYD, YPG, DEA?, PKK’NIN TAM
BENZERLER?D?R”

Bizi Suriye konusunda ele?tiren herkesi biraz da olsa vicdanl?
olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya ça??r?yorum. Bu
vesile ile Zeytin Dal? operasyonunda ve bu süreçte yap?lan sald?r?larda
verdi?imiz tüm ?ehitlerimizi, hayatlar?n? kaybeden ÖSO mensuplar?na Allah’tan
rahmet diliyorum. ÖSO’yu terörist olarak vas?fland?ran terbiyesizlere de aç?kça
söylüyorum. Benim Mehmedimin yan?nda mücadelenin içinde yer alan ÖSO,
?ahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alk??l?yorum.
ÖSO’ya terörist diyenler PYD’nin, YPG’nin, DEA?’?n, PKK’n?n tam benzerleridir,
kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazan?z mübarek olsun
diyorum.